corn fields under white clouds with blue sky during daytime

Mitä yhdistystoiminta on?

Yhdistystoiminta tarkemmin

Yhdistystoiminta on jäsenten yhteistä toimintaa yhteisen aatteen hyväksi. Suomalaisen yhdistymisvapauden mukaisesti yhdistys voi olla rekisteröity tai se voi toimia rekisteröimättömänä.

Yhdistyksen aatteena voi olla yhteisen hyvän asian, ajatuksen tai vaikka harrastuksen edistäminen.

Aatteellisiin yhdistyksiin kuuluvat mm.

  • poliittiset puolueet
  • ammatilliset etujärjestöt
  • erilaiset ajanviete-, urheilutoiminta- ja harrastusyhdistykset
  • kulttuuri-, sosiaali-, ja hyväntekeväisyysyhdistykset.

Yhdistystoiminta on yleensä aiottu pysyväksi. Yhdistystä ei pidä perustaa, jos toiminta on pääasiassa taloudellista tai elinkeinotoiminnan luonteista.

Yhdistyslaki ja yhdistyksen säännöt säätelevät yhdistyksen toimintaa

Rekisteröitävässä aatteellisessa yhdistyksessä toiminnan painopisteen täytyy olla aina aatteellisissa toimintamuodoissa.

Yhdistyksen säännöissä kerrottu aatteellinen tarkoitus kuvaa sitä yhteistä asiaa, jota varten yhdistys perustetaan. Tarkoituksen toteuttamismuodoissa kerrotaan yhdistyksen konkreettiset toimintatavat. Yhdistyksellä voi olla myös tukitoimintoja, jolla se kerää varoja aatteelliseen toimintaansa.

Yhdistyksen perustaminen ja muutokset (Lue lisää)

Yhdistyksen perustamiseen saa ohjeita Patentti- ja rekisterihallituksen nettisivuilta.

Yhdistyksen voi perustaa vähintään kolme 15 vuotta täyttänyttä henkilöä.

Yhdistyksen perustamista valmistellaan luomalla yhdistykselle säännöt, perustamiskirja ja mahdollisesti rekisteröintiin liittyviä valmisteluita. Seuraavaksi kutsutaan kokoon perustamiskokous. Perustamiskokouksessa hyväksytään yhdistyksen säännöt, valitaan puheenjohtaja ja muut toimihenkilöt ja allekirjoitetaan perustamiskirja.

Muutosilmoitus tehdään yhdistysrekisteriin, kun

  1. rekisteröidyn yhdistyksen säännöt muuttuvat
  2. yhdistyksen nimenkirjoittajat vaihtuvat
  3. osoite muuttuu.
Toiminnan päättäminen (Lue lisää)

Kun yhdistyksen toiminta alkaa hiipua, ja sääntöjen mukaista hallitusta ei saada valituksi, eikä kukaan halua ottaa puheenjohtajan vastuuta, joudutaan päättämään toiminnan jatkamisesta tai lopettamisesta eli purkautumisesta.

Kun yhdistys purkautuu

  • käsitellään purkautuminen aina yhdistyksen kokouksessa
  • mainitaan purkautuminen aina kokouskutsussa.

Purkautuminen määrätään yhdistyksen säännöissä tai purkautumiseen sovelletaan yhdistyslakia, jos sitä ei ole määritelty säännöissä.

Siirry tekemään purkautumisilmoitus

Lisätietoa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskusta (STEA)

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen, joka hallinnoi Veikkaus Oy:n pelituotoista sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödyllisiin, terveyttä ja hyvinvointia edistäviin hankkeisiin kohdistuvia avustuksia. Avustusvarat kerätään raha-automaatti- sekä kasinopelitoiminnalla ja ohjataan sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan. Näin turvataan sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedellytykset Suomessa.

Järjestöt ovat tärkeitä toimijoita esimerkiksi ehkäisevässä työssä ja uusien toimintamallien kehittämisessä. Erityisesti niiden panos ns. väliinputoajien tarvitseman tuen ja palveluiden tuottamisessa on merkittävä. Järjestöt edistävät toiminnallaan jonkin erityisryhmän, jäsenistönsä tai laajemman väestönosan fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista hyvinvointia.

Järjestöt ovat myös väylä kansalaisten osallistumiselle ja vaikuttamiselle paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja kansainväliselläkin tasolla.

Avustusten haku http://www.stea.fi/avustusten-haku


Scroll to Top
Vieritä ylös